Møn Bordtennisklub

Vedtægter

Vedtægter
Møn Bordtennisklub
§.1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Møn Bordtennisklub (MBTK).
Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.
§.2. Foreningens formål.
Foreningens formål er gennem bordtennis at skabe samvær, trivsel og fælles oplevelser som
tilgodeser medlemmernes interesser.
§.3. Optagelse af medlemmer.
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der betaler et kontingent fastsat af
bestyrelsen og som kan tilslutte sig foreningens formål.
§.4. Udmeldelse – eksklusion.
Medlemskab kan bringes til ophør når der ikke er betalt kontingent eller hvis man udviser en adfærd
som kan skade foreningen, en sådan udelukkelse kan medlemmet anke og få sin sag behandlet på
førstkommende ordinære generalforsamling.
Udmeldelse sker til foreningens kasserer.
§.5. Kontingent.
Fastsættes af bestyrelsen for 1 år af gangen.
Kontingentet opkræves forud og er bindende.
§.6. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af
februar måned (første gang dog i 2023) og indkaldes gennem annoncering via mails, hjemmeside og
ved spillermøder med mindst 14 dages varsel.
Formanden kan afslå at behandle forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på general-
forsamlingen, hvis ikke de er tilsendt formanden skriftligt inden 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse
.
Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer, der kan ikke stemmes pr.
brev eller ved fuldmagt.
Der foretages skriftlig afstemning når blot et medlem fremsætter ønske herom. Alle afstemninger
afgøres ved simpelt flertal, dog kræves der ved vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte
medlemmer.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budgetoverslag for det kommende år.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.
Alle valg er for en 2-årig periode, undtagen valg af suppleanter som vælges for et år.
Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer, hvor formanden og op til 2 medlemmer vælges på ulige år
og kassereren og op til 1 medlem vælges på lige år.
§.7. Foreningens regnskabsår.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.
§.8. Bestyrelsen.
Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager foreningens daglige ledelse og
repræsenterer foreningen i alle forhold overfor myndigheder og organisationer.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, men skal afholde bestyrelsesmøde hvis et
bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen fører beslutningsreferat af sine møder.
§.9. Tegningsret.
Foreningen kan optage lån til den daglige drift og evt. byggeri, lånet skal være underskrevet af hele
bestyrelsen.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for lån optaget i foreningen, låneyder kan kun gøre krav
gældende i foreningens aktiver.
I alle andre tilfælde tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab eller hver for sig.
§.10. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis bestyrelsen finder anledning dertil og skal
afholdes hvis 2/3 af bestyrelsen eller 30% af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom.
Bestyrelsen skal da inden 30 dage, regnet fra modtagelse af den skriftlige anmodning indkalde til
denne ekstraordinære generalforsamling.
Herefter gælder samme regler omkring tidsfrister, annoncering og stemmeflertal.
I annonceringen skal det klart fremgå hvilke emne/emner som skal behandles på den ekstraordinære
generalforsamling.
§.11. Vedtægtsændringer.
Kan kun behandles på den ordinære generalforsamling og skal vedtages med 2/3 stemmeflertal.
§.12. Foreningens ophør.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling med
2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
Stemmer mere end 50% men ikke 2/3 for en opløsning, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær
generalforsamling, senest 4 uger efter, her kan en opløsning vedtages med simpelt stemmeflertal.
Ved foreningens ophør tilfalder foreningens aktiver, formue og materialer et almennyttigt formål i
lokalsamfundet, efter beslutning på generalforsamlingen.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. september 2021.
Bestyrelsen.